Organizator:

Regulamin projektu 1m/ARCH

Podziel się

Regulamin dla uczestników wystawy 1 m/ARCH 2023

Regulamin dla uczestników wystawy

1 m /ARCH 2023

 

Organizator Wystawy 1 m/ARCH

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770000488, o kapitale zakładowym w wysokości 362.346.000,00 PLN, zwane dalej Grupa MTP

 

Współorganizator:

 Izba Architektów RP z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

 

Wystawa 1 m / ARCH towarzyszy Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 organizowanym przez Grupę MTP

 

Przedmiot Wystawy:

Najlepsze propozycje i realizacje projektowe odzwierciedlające proces przywracania i odnajdywania nowych funkcji istniejących już zabudowań i przestrzeni, co skutkuje mniejszymi kosztami środowiskowymi oraz możliwością dowartościowania wysiłków poprzednich pokoleń architektów i budowniczych, a także oznacza miejską bioróżnorodność, a także szansę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami – materiałowymi, prawnymi, projektowymi, zespołowymi.

Możliwość stworzenia punktów konsultacyjnych, miejsca spotkań z potencjalnymi inwestorami, osobami szukającymi niestandardowych rozwiązań architektonicznych oraz producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych obecnymi na targach BUDMA.

 

Temat Wystawy: Adaptacje, Przebudowy, Odbruki

 

 

Termin i miejsce Wystawy:

31.01-3.02.2023r. Poznań, Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, paw. 3A.

 

Termin zgłoszeń:

Do 17.01.2023r.

 

Sposób nadsyłania zgłoszeń:

on-line, poprzez stronę internetową Organizatora: www.budma.pl

 

Uczestnicy Wystawy:

1) Architekci,

2) Pracownie architektoniczne z całego kraju.

 

Dane uczestnika, które należy podać przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w Wystawie:

imię i nazwisko architekta lub nazwa pracowni / biura, adres zamieszkania lub adres siedziby/prowadzenia działalności, e-mail, telefon do kontaktu, nr identyfikacji IARP (dotyczy
co najmniej jednego projektanta w pracowni / biurze).

 

Warunki techniczne Wystawy / Informacje organizacyjne:

 1. Organizator udostępni Uczestnikowi miejsce ekspozycji w pawilonie 3A na cele prezentacji projektów. Zaaranżowana przestrzeń wystawiennicza o powierzchni 1 m2 ogrodzona będzie dwustronnie obudową z drewnianej malowanej płyty wiórowej. Do dyspozycji uczestnika
  1 m/ARCH będzie przestrzeń podłogi i dwie ściany obudowy o wymiarach 1 x 1 m, 1 m nad posadzką (patrz schemat obudowy).
 2. Przestrzeń, o której mowa powyżej w pkt.1, zostanie udostępniona bezpłatnie na okres
  Wystawy, tj. 31.01-3.02.2023r.
 3. Do dyspozycji uczestników 1 m/ARCH będą również miejsca tzw. miękkie, jako przestrzeń
  do spotkań wystawców z odwiedzającymi.
 4. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się wykonać na własny koszt elementy, jakie zaprezentuje
  w przestrzeni wystawienniczej, w lekkiej technologii, w postaci: plansz, makiet, fotografii, folderów, plakatów, itp.
 5. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do dostarczenia lub przesłania wykonanych plansz (max. 2 szt.)
  o wymiarach max. 100 x 100 cm do dnia 20 stycznia 2023r, na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 10, Kancelaria, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Wystawa 1 m/ARCH”. Przesłane plansze zostaną zamontowane pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy w oparciu o schemat przekazany przez uczestnika.
 6. W przypadku przygotowania niestandardowej aranżacji przestrzeni Wystawy, Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania elementów we wskazanym miejscu,
  w terminach 30.01.2023r. w godz. 8.00-18.00 lub 31.01.2023r. w godz. 7.00-9.00, pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy.
 7. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do demontażu swoich elementów ekspozycji we własnym zakresie, w dniu 3.02.2023 do godz. 17.00, pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy. Materiały i elementy niezdemontowane zostaną uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności, a następnie przeznaczone do utylizacji.
 8. Organizator Wystawy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ew. makiet i przestrzennych elementów, które wykraczają ponad sugerowaną technikę lekką plansz, a w szczególności tych, które nie zostały zdemontowane lub odebrane w terminie, o którym mowa w powyższym pkt.7.
 9. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania w stosownym zakresie regulaminu dla uczestników targów organizowanych przez MTP, zamieszczonego na stronie mtp.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest koniecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia
  i zawarcia umowy uczestnictwa w Wystawie. Niepodanie danych skutkuje nie zawarciem umowy przez Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału (on-line) będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Wystawy. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Kongresie oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia udziału stanowi zawarcie umowy). MTP mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu marketingu bezpośredniego związanego z Wystawą, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania oraz okresów przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a także nie będą podlegać przekazaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych i ich sprostowania danych. Uczestnik ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres mailowy powołanego przez MTP Inspektora Ochrony Danych: iod (Administratora).
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przetwarzania danych przez MTP jako Administratora za niezgodne z RODO.
 8. Organizator jako Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodne z prawem ich rzetelne przetwarzanie z wykorzystaniem fizycznych, technicznych i organizacyjnych środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2022r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie budma.pl. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni również mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu udziału.

 

Kontakt:

Grupa MTP: Monika Piernikowska, tel. 691 023 472, e-mail: ">monika.piernikowska

 

POBIERZ REGULAMIN >>TUTAJ