Organizator:

Prezentacja biur i pracowni architektonicznych podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, 31.01 - 03.02.2023 r w Poznaniu.Jak dużo miejsca potrzeba, by zaprezentować unikatowe projekty architektoniczne, umiejętności i pasję architektów i projektantów? 1 metr – bieżący, kwadratowy, sześcienny.


Taka idea przyświeca prezentacji biur i pracowni architektonicznych podczas targów budownictwa i architektury BUDMA.


Zaprezentuj swoje najlepsze dotychczasowe lub przyszłe projekty podczas najważniejszych targów budownictwa w Europie Centralnej.


UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane. Dotyczy co najmniej jednego projektanta w biurze / pracowni

Dane kontaktowe

Pole wymagane
Pole wymagane

Informacja o formie prezentacji

Pole wymagane

* W przypadku wyboru "Niestandardowa ekspozycja" prosimy o kontakt z organizatorem i ustalenie dalszych szczegółów:

Grupa MTP: Monika Piernikowska, tel. 691 023 472, e-mail: monika.piernikowska@grupamtp.pl

Materiały promocyjne 1m/ARCH

Zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na temat Państwa biura / pracowni oraz logotypu i wybranego zdjęcia/wizualizacji projektu.Prosimy opisać pliki nazwą biura/pracowni.Preferowany rodzaj plików:

Logotyp: png, jpg

Zdjęcie projektu: png, jpgDodatkowe zalecenia:

Rozdzielczość: min. 300dpi;

Maksymalna waga jednego pliku: 10MBW razie ewentualnych problemów z przesłaniem plików poprzez formularz, prosimy o ich wysyłkę na adres monika.piernikowska@grupamtp.pl

png, jpg
png, jpg

Drobnym drukiem

Regulamin dla uczestników wystawy
1 m /ARCH 2023
Organizator Wystawy 1 m/ARCH
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770000488, o kapitale zakładowym w wysokości 362.346.000,00 PLN, zwane dalej Grupa MTP

Współorganizator:
Izba Architektów RP z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Wystawa 1 m / ARCH towarzyszy Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 organizowanym przez Grupę MTP

Przedmiot Wystawy:
Najlepsze propozycje i realizacje projektowe odzwierciedlające proces przywracania i odnajdywania nowych funkcji istniejących już zabudowań i przestrzeni, co skutkuje mniejszymi kosztami środowiskowymi oraz możliwością dowartościowania wysiłków poprzednich pokoleń architektów i budowniczych, a także oznacza miejską bioróżnorodność, a także szansę zmierzenia się z nowymi wyzwaniami – materiałowymi, prawnymi, projektowymi, zespołowymi.
Możliwość stworzenia punktów konsultacyjnych, miejsca spotkań z potencjalnymi inwestorami, osobami szukającymi niestandardowych rozwiązań architektonicznych oraz producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych obecnymi na targach BUDMA.

Temat Wystawy: Adaptacje, Przebudowy, Odbruki


Termin i miejsce Wystawy:
31.01-3.02.2023r. Poznań, Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, paw. 3A.

Termin zgłoszeń:
Do 17.01.2023r.

Sposób nadsyłania zgłoszeń:
on-line, poprzez stronę internetową Organizatora: www.budma.pl

Uczestnicy Wystawy:
1) Architekci,
2) Pracownie architektoniczne z całego kraju.

Dane uczestnika, które należy podać przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w Wystawie:
imię i nazwisko architekta lub nazwa pracowni / biura, adres zamieszkania lub adres siedziby/prowadzenia działalności, e-mail, telefon do kontaktu, nr identyfikacji IARP (dotyczy
co najmniej jednego projektanta w pracowni / biurze).

Warunki techniczne Wystawy / Informacje organizacyjne:
1. Organizator udostępni Uczestnikowi miejsce ekspozycji w pawilonie 3A na cele prezentacji projektów. Zaaranżowana przestrzeń wystawiennicza o powierzchni 1 m2 ogrodzona będzie dwustronnie obudową z drewnianej malowanej płyty wiórowej. Do dyspozycji uczestnika
1 m/ARCH będzie przestrzeń podłogi i dwie ściany obudowy o wymiarach 1 x 1 m, 1 m nad posadzką (patrz schemat obudowy).
2. Przestrzeń, o której mowa powyżej w pkt.1, zostanie udostępniona bezpłatnie na okres
Wystawy, tj. 31.01-3.02.2023r.
3. Do dyspozycji uczestników 1 m/ARCH będą również miejsca tzw. miękkie, jako przestrzeń
do spotkań wystawców z odwiedzającymi.
4. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się wykonać na własny koszt elementy, jakie zaprezentuje
w przestrzeni wystawienniczej, w lekkiej technologii, w postaci: plansz, makiet, fotografii, folderów, plakatów, itp.
5. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do dostarczenia lub przesłania wykonanych plansz (max. 2 szt.)
o wymiarach max. 100 x 100 cm do dnia 20 stycznia 2023r, na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 10, Kancelaria, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Wystawa 1 m/ARCH”. Przesłane plansze zostaną zamontowane pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy w oparciu o schemat przekazany przez uczestnika.
6. W przypadku przygotowania niestandardowej aranżacji przestrzeni Wystawy, Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania elementów we wskazanym miejscu,
w terminach 30.01.2023r. w godz. 8.00-18.00 lub 31.01.2023r. w godz. 7.00-9.00, pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy.
7. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do demontażu swoich elementów ekspozycji we własnym zakresie, w dniu 3.02.2023 do godz. 17.00, pod nadzorem kuratora technicznego Wystawy. Materiały i elementy niezdemontowane zostaną uznane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności, a następnie przeznaczone do utylizacji.
8. Organizator Wystawy nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie ew. makiet i przestrzennych elementów, które wykraczają ponad sugerowaną technikę lekką plansz, a w szczególności tych, które nie zostały zdemontowane lub odebrane w terminie, o którym mowa w powyższym pkt.7.
9. Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania w stosownym zakresie regulaminu dla uczestników targów organizowanych przez MTP, zamieszczonego na stronie www.mtp.pl.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest koniecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia
i zawarcia umowy uczestnictwa w Wystawie. Niepodanie danych skutkuje nie zawarciem umowy przez Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału (on-line) będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Wystawy. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Kongresie oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia udziału stanowi zawarcie umowy). MTP mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu marketingu bezpośredniego związanego z Wystawą, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,
z uwzględnieniem okresów przechowywania oraz okresów przedawnienia roszczeń określonych
w przepisach prawa.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a także nie będą podlegać przekazaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych i ich sprostowania danych. Uczestnik
ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres mailowy powołanego przez MTP Inspektora Ochrony Danych: iod@mtp.pl (Administratora).
7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przetwarzania danych przez MTP jako Administratora za niezgodne z RODO.
8. Organizator jako Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodne z prawem
ich rzetelne przetwarzanie z wykorzystaniem fizycznych, technicznych i organizacyjnych środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2022r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www.budma.pl. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni również mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu udziału.Kontakt:
Grupa MTP: Monika Piernikowska, tel. 691 023 472, e-mail:
monika.piernikowska@grupamtp.pl