Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Zmiany w prawie budowlanym w 2022 r. – nowelizacja już uchwalona

Podziel się

7 lipca 2022 r. została uchwalona ustawa zmieniająca prawo budowlane i dwie inne ustawy. Zmiany w większości związane są z cyfryzacją procesu budowlanego, ale pojawiają się też takie, które naprawiają błędy z poprzednich nowelizacji. Warto przyjrzeć się wybranym zmianom mającym największy wpływ na projektowanie i realizację inwestycji.

Poniższy tekst nie jest kompleksowym omówieniem całej ustawy nowelizującej - znajdują się tu najważniejsze informacje dotyczące projektowania i realizacji inwestycji.

Informacje o ustawie wprowadzającej zmiany w prawie budowlanym w 2022 r.

Jaka ustawa wprowadza zmiany w prawie budowlanym w 2022 r.?

Zmiany zostają wprowadzone przez Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557), którą dalej będę nazywać „ustawą zmieniającą” lub „ustawą nowelizującą”.

W jakich przepisach pojawią się zmiany?

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w następujących ustawach:

 • prawo budowlane,
 • o ochronie przeciwpożarowej,
 • o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Na jakim etapie są prace legislacyjne?

Ustawa zmieniająca została uchwalona 7 lipca 2022 r., Prezydent podpisał ją 20 lipca, a 26 lipca została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Kiedy zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać?

Jeśli chodzi o zmiany w ustawach o ochronie przeciwpożarowej i o samorządach zawodowych, to wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 10 sierpnia 2022 r.

Jeśli chodzi o prawo budowlane, to ustawa zmieniająca dla różnych przepisów wprowadza różne terminy obowiązywania. Nowe przepisy wejdą w życie:

 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – czyli 10 sierpnia 2022 r.,
 • 1 sierpnia 2022 r.,
 • po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – czyli 27 stycznia 2023 r.,
 • 1 stycznia 2023 r.

Jak widać, ustawodawca nie ułatwia życia uczestnikom procesu budowlanego, wprowadzając tak dużo różnych terminów wejścia w życie nowych przepisów. W dodatku najkrótszy z nich wynosi tylko 5 dni, bo ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw 26 lipca, a pierwsze zmiany zaczynają obowiązywać już 1 sierpnia.

Oprócz tego ustawa zmieniająca wprowadza przepisy przejściowe, na podstawie których będziemy stosować dotychczasowe przepisy (poniższe dotyczy tylko niektórych ściśle określonych kwestii, a nie wszystkich zmian):

 • przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów – jeśli inwestor zechce zastosować stare przepisy,
 • do czasu wydania nowych rozporządzeń wykonawczych, na wydanie których minister ma rok.

Wybrane zmiany w prawie budowlanym (i nie tylko) wprowadzone przez nowelizację z lipca 2022 r.

 

>> System e-CRUB – nie trzeba przedkładać uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby

1 sierpnia 2022 r. zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące tzw. systemu e-CRUB, czyli Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Izby samorządu zawodowego będą na bieżąco w systemie uzupełniać informacje o wpisie danej osoby na listę członków, jej zawieszeniu lub wykreśleniu.

W przypadku uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane nie trzeba dołączać do projektu ani do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót:

 • decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
 • zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Jednak w przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu e-CRUB organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą żądać przedstawienia kopii uprawnień lub zaświadczenia o przynależności do izby.

Osoby mające uprawnienia budowlane wydane przed 1 stycznia 1995 r., które są członkami izb i które zechcą znaleźć się w systemie e-CRUB, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek.

Uzgodnienie projektów pod względem ppoż – w końcu elektronicznie

Ustawodawca, gdy 1 lipca 2021 r. dał możliwość sporządzania projektu budowlanego w postaci elektronicznej, nie wprowadził przepisów umożliwiających elektroniczne uzgodnienie projektów pod względem ppoż. Teraz w końcu to się zmienia – w ustawie o ochronie przeciwpożarowej pojawiają się odpowiednie regulacje, a przepisy zostaną uszczegółowione w rozporządzeniu.

Te zmiany wejdą w życie 10 sierpnia 2022 r.

 

>> Oświadczenie o podłączeniu do sieci ciepłowniczej – już nie dla wszystkich obiektów

Wymóg dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej - w końcu poprawiono ten przepis i wskazano, że oświadczenie to:

 • będzie wymagane w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • będzie je składał projektant instalacji sanitarnych.

Zmiana ta zacznie obowiązywać 10 sierpnia 2022 r.

 

>> Dziennik budowy w postaci elektronicznej

23 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dziennika budowy (chyba że do tego czasu zostaną zmienione ;)). W prawie budowlanym pojawi się nowy rozdział dotyczący właśnie dziennika budowy.

Dziennik budowy będzie mógł być prowadzony w postaci papierowej albo elektronicznej. Z tym że dziennik budowy w postaci papierowej będzie wydawany do 31 grudnia 2029 r.

Zostanie wprowadzony system EDB (elektroniczny dziennik budowy), który będzie służył do wydawania i prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. W systemie trzeba będzie założyć konto, żeby móc wystąpić o wydanie takiego dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów. W tym systemie inwestor będzie udostępniał dziennik budowy uczestnikom procesu budowlanego.

Ma też zostać wydane rozporządzenie uszczegóławiające kwestie związane z dziennikiem budowy.

 

>> Pozwolenie na budowę możliwe bez przyłączy

Przepisy dotyczące sposobu etapowania inwestycji są bardzo różnie interpretowane, również przez sądy. Chodzi zwłaszcza o to, czy przyłącza trzeba obejmować wnioskiem razem z budynkiem. Teraz problem z przyłączami powinien zniknąć, bo w prawie budowlanym pojawia się zapis wskazujący, że pozwolenie na budowę może nie obejmować przyłączy. Nieobjęcie przyłączy wnioskiem o pozwolenie na budowę razem z budynkiem nie zwalnia jednak z zastosowania innych formalności wymaganych dla budowy tych urządzeń.

Do art. 33 zostanie dodany ust. 1a w brzmieniu:

„Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a.”

Zmiana ta wejdzie w życie 10 sierpnia 2022 r.

 

Źródło: https://oprawiebudowlanym.pl/2022/07/zmiany-prawie-budowlanym-2022-nowelizacja.html