Organizator:

Kongres Budownictwa Polskiego 2022 - wypracowane postulaty i rekomendacje

Podziel się

W dniach 12-13 kwietnia 2022r. odbyła się pierwsza edycja Kongresu Budownictwa Polskiego, której organizatorem był Polski Związek Pracodawców Budownictwa Polskiego wspólnie z Grupą MTP. Efektem spotkania liderów sektora budowlanego wraz z branżami towarzyszącymi było wypracowanie 19 tez do konkretnych zmian, które stanowią rekomendację kierunku w którym powinna podążać polska gospodarka.

Dużo eksperckiej wiedzy i merytorycznych dyskusji - tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Kongresu Budownictwa Polskiego, który odbywał się w dniach 12-13 kwietnia 2022 w Poznaniu. 

"Potrzebujemy odważnych ludzi i odważnych decyzji. Polska budowlanka stoi przed ogromnym wyzwaniem, a zmiany powinniśmy zaczynać od nas samych i wypracowania pewnych standardów" - tak Kongres Budownictwa Polskiego podsumował Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA.

Efektem spotkania liderów sektora budowlanego wraz z branżami towarzyszącymi jest wypracowanie 19 tez do konkretnych zmian, które należy zacząć wprowadzać jak najszybciej, aby polska gospodarka mogła się rozwijać:

 1. Poddanie nowego prawa zamówień publicznych ponownej ocenie po dwóch latach jego funkcjonowania; dokonanie ewentualnych zmian.
 2. Niezwłoczne wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora budownictwa  wobec istotnego i nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie na realizowane i nowe kontrakty.
 3. Udoskonalenie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w kontraktach publicznych.
 4. Zrównoważenie ryzyka kontraktowego w umowach na roboty budowlane w segmencie publicznym.
 5. Rozwiązanie problemu nazbyt pochopnego uruchamiania gwarancji i naliczania kar umownych przez publicznych zamawiających.
 6. Zaangażowanie biznesu w szkolnictwo zawodowe (model dualny, biznes uczy)
 7. Doskonalenie modelu szkolnictwa wyższego w zawodzie inżyniera
 8. Ułatwienia zatrudniania cudzoziemców (szczególnie spoza UE)
 9. Wprowadzenie polskiej normy BIM zgodnej z normą PN-EN ISO 19650 oraz obowiązku stosowania narzędzi BIM dla realizacji przedsięwzięć budowlanych do Prawa zamówień publicznych
 10. Wyroby budowlane posiadające deklaracje środowiskowe III typu potwierdzają status zrównoważonej środowiskowo działalności i powinny być priorytetem w realizacji publicznych przedsięwzięć na polskim rynku.
 11. Usprawnienie działania zasady dot. tzw. wzajemnego uznawania - innowacyjny wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w jednym kraju członkowskim UE może być legalnie wprowadzony w innym państwie członkowskim.
 12. Skrócenie czasu wydawania zezwoleń inwestycyjnych.
 13. Potwierdzenie, że proces budowlany może prowadzić do powstawania produktów ubocznych.
 14. Zdefiniowanie miejsca wytworzenia odpadów oraz zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia w odniesieniu do prostych metod odzysku prowadzonych na zapleczu budowy w ramach zamkniętego procesu budowlanego.
 15. Powołanie stałej platformy do dialogu  ze stroną publiczną nt. koniecznych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, Taksonomią EU i raportowaniem ESG.
 16. Edukacja i szkolenia firm podwykonawczych i poddostawczych w obszarze działalności zrównoważonej środowiskowo  w celu utrzymania pozycji w łańcuchach dostaw
 17. Wypracowanie standardu klasyfikacji placów budów jako zgodnego z wytycznymi Taksonomii UE i celami Europejskiego Zielonego Ładu
 18. Systemowe rozwiązanie problemu niewystarczającej odporności procesów inwestycyjnych na zmieniające się warunki ekonomiczne (niekontrolowane wzrosty cen, niedobory zasobów).
 19. Interwencyjne rozwiązanie problemu braku waloryzacji albo iluzorycznej waloryzacji kontraktów w toku jako szczególnie istotnej bariery rozwoju budownictwa w kolejnych latach.

 

 

W czasie trwania Kongresu powstała i już zaczyna pracę Rada Koordynacyjna Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych, którą tworzą przedstawiciele takich organizacji:

 • PZPB - Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • PCOCE - Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
 • ECC BIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • ZOPI - Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • PZFD – Polski Związek Firm Deweloperskich
 • PKD – Polski Kongres Drogowy
 • OIGD – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Polskie Towarzystwo Politechniczne
 • IGG – Izba Gospodarcza Gazownictwa
 • Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • IGTL – Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • PZPK - Polski Związek Producentów Kruszyw
 • POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi
 • IGEOS - Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Rada będzie koordynować działania sygnatariuszy i wzmacniać siłę zjednoczonego głosu branży w wybranych wspólnych obszarach.

Ponadto, został powołany Pentagon Budowlany - ma umożliwiać aktywne komunikowanie się inwestorów, organizacji, przedsiębiorstw i interesariuszy branży budowlanej, uczestniczących w procesie realizacji projektów budowlanych, rozpoznanie i zbliżenie stanowisk, wypracowanie zintegrowanej formuły kooperacji ze zrozumieniem i poszanowaniem interesu wszystkich stron:

 • przedstawiciele strony rządowej i głowni zamawiający
 • przedstawiciele strony samorządowej
 • przedstawiciele sektora bankowego
 • przedstawiciele branży ubezpieczeniowej
 • reprezentanci wykonawców zamówień 

 

Podczas KBP 2022 podsumowano sytuację gospodarczą Polski i zaprezentowano prognozy dla naszej gospodarki na najbliższe lata - z odbudową Ukrainy w tle, a sami uczestnicy wydarzenia podkreślali, że takie dyskusje w gronie fachowców, ekspertów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej są niezwykle ważne i potrzebne.

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenie realizowane w ramach Kongresu Budownictwa Polskiego w 2024 r.