Organizator:

Konferencja „Czy ogień można poskromić? Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód.”

Podziel się

W dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 odbędzie się Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych.

 

Obecnie w Polsce zabezpieczenie przeciwpożarowe przyjmowanego do ubezpieczenia majątku wynika przede wszystkim z przepisów ochrony przeciwpożarowej i w znacznie mniejszym stopniu ze stosownych przez firmy ubezpieczeniowe instrumentów w postaci ulg w składkach ubezpieczeniowych. Aktualnie ulgi takie są stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe oraz stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, niezależnie od tego, czy wyżej wymienione zabezpieczenia są ponad standardowe, tzn. takie, które wykraczają poza wymogi wynikające z przepisów, czy też nie. W praktyce do rzadkich przypadków należą takie procedury zawierania umów ubezpieczeniowych, w których istotnym ich elementem jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

Przeprowadzanie dokładnej lustracji ubezpieczeniowej (oceny ryzyka) ma najczęściej miejsce przy ubezpieczaniu majątku o bardzo dużej wartości. Z uwagi na brak takich ocen, w chwili powstania szkody ogniowej, zachodzi konieczność przeprowadzenia przez firmę ubezpieczeniową bardzo wnikliwej analizy okoliczności zdarzenia, uwzględniającej warunki techniczno-budowlane, procesy technologiczne, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego itp. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciel nie posiada wielu istotnych informacji o ubezpieczonym, które standardowo znajdowałyby się w protokole z oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowej likwidacji szkody pożarowej jest jednoznaczne ustalenie przyczyny powstania pożaru. Nie jest to jednak warunek wystarczający, gdyż poza inicjatorem pożaru ważna jest również ocena okoliczności towarzyszących zdarzeniu, w odniesieniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dla towarzystw ubezpieczeniowych staje się więc koniecznym ustalenie czy powstanie pożaru jest zdarzeniem losowym, czy też wynikiem nie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w stopniu, który jest określany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jako rażące niedbalstwo.

Istotną pomoc dla towarzystw ubezpieczeniowych w likwidacji szkód ogniowych mogą stanowić informacje zgromadzone w aktach postępowania wyjaśniającego. Bardzo przydatna w procesie ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, szczególnie w takich przypadkach, gdy prowadzący postępowanie wyjaśniające powołał biegłego jeszcze przed przystąpieniem do oględzin.

 

Czy ogień można poskromić?

Ryzyko | Ubezpieczenia | Likwidacja szkód

Poznań, 02.02.2023 r. godz. 10:00

 

09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników Konferencji

 

10:00 – 10:10

Otwarcie Konferencji – Organizatorzy

 

Panel I

ZMNIEJSZ RYZYKO – POLISA NA MIARĘ SZYTA

Moderator panelu:

prof. Katarzyna Malinowska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Forma panelu:

Dyskusja, aktywny udział uczestników Konferencji

10:10 – 10:30

Wprowadzenia do tematu ryzyka w przedsiębiorstwie

Leszek Golachowski, RISKONET

10:30 – 11:20

Dyskusja, w której udział wezmą:

 
 

Inżynierowie ryzyk w przedsiębiorstwach

Leszek Golachowski,

Ania Polak, RISKONET

 

Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – budynki i budowle.

 
 

Przedstawiciel zakładu ubezpieczeniowego zajmujący się ubezpieczeniami majątkowymi – maszyny i urządzenia.

 

11:20 – 11:35

Przerwa kawowa

 

Panel II

OGIEŃ CZY POŻAR ? – ANALIZA ZDARZENIA

Moderator panelu:

Tomasz Wiśniewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Forma panelu:

Wykład

11:35 – 12:00

Analiza formalizacji procesu inwestycyjnego lub obiektu budowlanego zdarzenia pożarowego jako element materiału dowodowego.

mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant, członek PTEDP

12:00 – 12:30

Poprawny zakres analizy zawarty w pytaniach o pożar. Wizualizacja i prowadzenie eksperymentów popożarowych jako element niezbędny w procesie dowodowym.

dr inż. Michał Malendowski – Politechnika Poznańska

mgr inż. Tomasz Daszkiewicz – Politechnika Poznańska, członek PTEDP

dr inż. Patryk Bielecki – Poznański Park Technologiczny

12:30 – 13:00

Dokumentacja operacyjna Straży Pożarnej sporządzana po działaniu ratowniczym – znaczenie dokumentacji sporządzanej po działaniach ratowniczych wszczynanych w celu ugaszenia pożaru.

mgr inż. Przemysław Berus – członek PTEDP, biegły sądowy

13:00 – 13:10

Pytania, dyskusja

 

13:10 – 13:30

Przerwa kawowa

 

Panel III

SZKODA CZY ZDARZENIE ? – LIKWIDACJA SZKÓD POŻAROWYCH – Case Study

Moderator panelu:

Artur Oniszk – Crawford Polska Sp. z o.o.

Forma panelu:

Wykład z elementami warsztatu

13:30 – 14:45

Przykłady szkód pożarowych. Wnioski do wykorzystania przez przedsiębiorców i służby zajmujące się bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach – najczęściej popełniane błędy.

Likwidatorzy szkód, biegli z zakresu pożarnictwa

14-45 – 14:55

Pytania, dyskusja

 

15:00

Zakończenie konferencji – Organizatorzy

 

UWAGA! NA KONFERENCJĘ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA -> TUTAJ

Więcej informacji na stronie organizatora: http://ptedp.pl/warsztaty/konferencja-poznan-02-02-2023-r/