Organizator:

Regulamin konkursu Szkice Architektoniczne1

Podziel się

 

Regulamin konkursu

Szkice Architektoniczne. Adaptacje, przebudowy, odbruki.”

dla studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich.

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Szkice architektoniczne”, pod hasłem „Adaptacje, przebudowy, odbruki”, zwanego dalej KONKURSEM oraz fundatorem nagród są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60 – 734 Poznań, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770000488, o kapitale zakładowym w wysokości 362.346.000,00 PLN, zwane dalej ORGANIZATOREM.
 2. Partnerem KONKURSU jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej PARTNEREM, która zapewnia obsługę merytoryczną KONKURSU i profesjonalne jury oraz promocję KONKURSU. Patronem honorowym tegorocznej edycji KONKURSU jest arch. Marian Fikus, profesor Politechniki Poznańskiej, uznany architekt IARP i SARP, urbanista, działacz środowiskowy, uznawany za mistrza rysunku odręcznego.
 3. Zgłoszenie do KONKURSU polega na złożeniu pracy konkursowej w sztywnej oprawie (np. tekturze) wraz z formularzem zgłoszenia w siedzibie ORGANIZATORA, mieszczącej się przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny ORGANIZATORA: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań,
  z dopiskiem „Konkurs Szkice Architektoniczne”.
 4. Prace do KONKURSU należy składać w okresie : od 20 listopada 2022 roku, 9.00 do

09 stycznia 2023 roku, godz. 16.00.

 

 1. Rozstrzygnięcie KONKURSU i wręczenie nagród odbędzie się 1 lutego 2023r, podczas organizowanych przez ORGANIZATORA Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (31.01.-3.02.2023r.) w Poznaniu, zwanych dalej targami BUDMA 2023. Podczas targów BUDMA 2023 zorganizowana zostanie wystawa najlepszych prac konkursowych.
 2. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.
 4. Informacje o KONKURSIE są dostępne na stronach internetowych ORGANIZATORA (budma.pl) i PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl). Wszystkie treści zawarte
  w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z KONKURSEM mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych wymienionych w ust.8 oraz w siedzibach ORGANIZATORA i PARTNERA.

 

§2

CEL I TEMAT KONKURSU

Celem KONKURSU jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu Szkice Architektoniczne to „Adaptacje, przebudowy, odbruki”

ORGANIZATOR i PARTNER oczekują od uczestników  KONKURSU, spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wysmakowanej formalnie, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu. Tegoroczne hasło niech będzie możliwie szeroko rozumianą inspiracją. Twórcze, nieoczywiste prace mają unaocznić, jak różnie można rozumieć te słowa. Ważne w  KONKURSIE jest pokazanie, jak bogaty jest język sztuki, jaka różnorodność tkwi w kreatywnym podejściu do tematu, jaką wartość niesie artystyczna brawura.

 

§3

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników, rysunków najlepszych pod względem warsztatowym, wizualnym
  oraz estetycznym, wykonanych techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką).
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie rysunku odręcznego prezentującego wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury. Obowiązujący format pracy - arkusz A2.
 3. Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w § 5.
 4. Praca konkursowa:
  1. musi być przedstawiona w oryginale;
  2. musi zawierać treści bezpośrednio związane z tematem KONKURSU;
  3. nie może zawierać treści wulgarnych oraz niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  4. powinna stanowić przejaw autorskiej twórczości Uczestnika;
  5. nie może zawierać treści reklamowych, znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
  6. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 – ze zm.) oraz dóbr osobistych.
 5. Przesłanie pracy konkursowej niezgodnie z wymaganiami Regulaminu może skutkować
  nie przyjęciem pracy do KONKURSU (wraz odpowiedzialnością opisaną w § 13 ust. 4).

 

§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami KONKURSU mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, uczniami szkół średnich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, z zastrzeżeniem poniższego ust.3 .
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy ani osoby reprezentujące ORGANIZATORA, PARTNERA oraz inne podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach handlowych;
  2. osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie KONKURSU – niezależnie
   od podstawy prawnej tego stosunku;
  3. członkowie najbliższych rodzin  osób wymienionych w punktach a. i b., przez których rozumie się w szczególności ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, przyrodnie rodzeństwo, oraz ich zstępnych, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.
 3. ORGANIZATOR (na etapie przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU) jest uprawniony do weryfikacji informacji określonych w ust. 1 i 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU/ zostaną wykluczone
  z KONKURSU .
 4. Uczestnik KONKURSU jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnictwa w KONKURSIE, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
  do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§5

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w KONKURSIE pracę konkursową należy złożyć w sztywnej oprawie (np. tekturze) w siedzibie ORGANIZATORA lub przesłać na jego adres korespondencyjny, wskazany w 1 ust.3, z dopiskiem „Konkurs Szkice Architektoniczne”,  w okresie od 20 listopada 2022 roku,  godz. 9.00 do 09 stycznia 2023 roku, godz. 16.00.
 2. Wraz z pracą konkursową osoba zgłaszająca się do KONKURSU powinna przesłać formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, z następującymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, dane do kontaktu: telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, a także z nazwą i adresem uczelni/szkoły, której jest studentem/uczniem i nazwą kierunku studiów/profilu klasy.
 3. O zachowaniu terminu zgłoszenia do KONKURSU, o którym mowa w powyższym ust.1, decyduje data i godzina złożenia/wpływu pracy konkursowej do ORGANIZATORA. Osoby, których prace konkursowe wpłyną do ORGANIZATORA po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU.
 4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
 5. Po złożeniu/przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 6. O wpłynięciu pracy konkursowej do ORGANIZATORA Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 7. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej przez ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji, o której mowa w poniższym ust. 8.
 8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych informacji,
  o których mowa w ust.2 oraz spełnienia przez zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału
  w KONKURSIE, o których mowa w 4 ust.1 i ust.2.  W tym celu ORGANIZATOR może zażądać
  od Uczestnika KONKURSU okazania dokumentów potwierdzających tożsamość  (dowód osobisty lub ważna legitymacja uczniowska)  oraz  naukę na uczelni/w szkole na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub bycie studentem uczelni kształcącej na kierunku architektonicznym (ważna legitymacja studencka lub szkolna, zaświadczenie z uczelni lub szkoły). Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami, wyklucza go z udziału w KONKURSIE.

 

§6

JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY.

GŁOSOWANIE PRZEZ PUBLICZNOSĆ INTERNETOWĄ.

 1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1, 2 i 4 ) albo osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone
  w § 4 ust.1i 2 oraz w § 5 ust.2,4,5 i 8), zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.
 2. Jury KONKURSU składa się z wybranych przez ORGANIZATORA i PARTNERA osób, głównie spośród architektów oraz artystów plastyków wskazanych przez IARP. Patronem honorowym tegorocznej edycji KONKURSU został arch. Marian Fikus, profesor Politechniki Poznańskiej.
 3. Jury KONKURSU dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.
 4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe, zakwalifikowane przez ORGANIZATORA
  do KONKURSU, podczas specjalnego posiedzenia jury, które odbędzie się w siedzibie ORGANIZATORA KONKURSU.
 5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i  wyróżnień
  po obejrzeniu oryginałów  prac konkursowych.
 6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o: walory wizualne i estetyczne
  oraz nowatorstwo i wrażliwość wykonanej pracy konkursowej, będącej artystyczną wypowiedzią
  wysmakowaną formalnie, precyzyjną, wystudiowaną, wykorzystującą cały zestaw właściwych
      rysunkowi środków wyrazu.
 7. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych;
 8. wybierze 10 prac nominowanych w KONKURSIE, których lista zostanie ogłoszona 14 stycznia 2023 roku na stronach internetowych ORGANIZATORA ( www.budma.pl) i PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl), o czym mowa także dalej w § 8 ust. 1, a także które zostaną włączone do Wystawy o której mowa w § 1 ust. 5;
 9. spośród 10 prac nominowanych wybierze 3 i przyzna ich autorom 1, 2 i 3 miejsca
  w KONKURSIE, które zostaną ogłoszone podczas uroczystości, o której mowa dalej w § 8 ust. 2 .
 10. Ponadto, w terminie od 16 do 23 stycznia 2023 roku, prace konkursowe zostaną poddane głosowaniu przez użytkowników internetu, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.budma.pl). Spośród opublikowanych 10 prac nominowanych w KONKURSIE, o których mowa powyżej w ust.7pkt.a, użytkownicy Internetu będą mogli wskazać ich zdaniem najlepszą. Praca, która zdobędzie największą liczbę głosów, wygra nagrodę specjalną, tzw. Nagrodę Publiczności.
 11. Głosowanie internetowe dopuszcza możliwość oddania jednego głosu dziennie z jednego adresu IP. Nad prawidłowością głosowania internetowego będzie czuwał ORGANIZATOR. Wynik głosowania zostanie ogłoszony na uroczystości, o której mowa dalej w § 8 ust. 2 .

 

§7

NAGRODY i WYRÓZNIENIA W KONKURSIE

 1. Nagrody ORGANIZATORA KONKURSU:
 2. za zajęcie 1 miejsca – 3000 złotych;
 3. za zajęcie 2 miejsca – 1 500 złotych;
 4. za zajęcie 3 miejsca – 1000 złotych.
 5. 2. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust.1, zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE, z zastrzeżeniem 8 ust.7. Należny podatek organizator odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
 6. Wyróżnienia (dyplomy) ORGANIZATORA KONKURSU zostaną przyznane 10 Uczestnikom nominowanym w KONKURSIE.
 7. Nagrodą Publiczności w KONKURSIE jest statuetka „Szkice Architektoniczne - nagroda publiczności”.
 8. Nagrody i wyróżnienia zostaną potwierdzone listami gratulacyjnymi z podpisami Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.

 

§8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓZNIEŃ

 1. Lista 10 prac nominowanych w KONKURSIE zostanie ogłoszona  14 stycznia 2023 roku na  stronach  internetowych ORGANIZATORA  (budma.pl) oraz PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl).   
 2. Ogłoszenie wyników KONKURSU i wskazanie zdobywców nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości – gali organizowanej w dniu 1 lutego 2023 roku, podczas targów BUDMA 2023,  na terenie ORGANIZATORA w Poznaniu.
 3. Uczestnicy KONKURSU zostaną zawiadomieni przez ORGANIZATORA o uroczystości, o której mowa w ust. 2, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą tradycyjna na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do KONKURSU), nie później niż na tydzień przed terminem organizacji uroczystości. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ze względu na niepoprawność danych do kontaktu wskazanych przez Uczestnika danych  ( adresu e-mail, adresu do korespondencji), a także  ze względu na niezależne od ORGANIZATORA przyczyny nieprawidłowego doręczenia drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej,  Uczestnik KONKURSU (laureat) nie otrzymał zaproszenia na galę wręczenia nagród. 
 4. Podczas uroczystości, o której mowa powyżej w ust.2, zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia (dyplomy) ORGANIZATORA (z wyjątkiem nagród pieniężnych przekazywanych w sposób,
  o którym mowa poniżej w ust.5) oraz Nagroda Publiczności, wraz z listami gratulacyjnymi.
 5. Po ogłoszeniu wyników KONKURSU, zdobywcy miejsc 1, 2 i 3 są zobowiązani do kontaktu z ORGANIZATOREM  w celu wskazania numeru rachunku bankowego (wraz z danymi osobowymi posiadacza  rachunku i adresem zamieszkania przypisanego do tego rachunku), na jaki ma być wypłacona nagroda pieniężna, o której mowa w § 7 ust.1. Przelew nagrody pieniężnej na wskazany rachunek bankowy  zostanie wykonany przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Uczestnika.
 6. Potwierdzeniem odbioru nagrody pieniężnej jest dokument potwierdzający otrzymanie przelewu bankowego od ORGANIZATORA  przekazany drogą elektroniczną na adres violetta.pastwa  lub drogą pocztową na adres do korespondencji ORGANIZATORA, wskazany w § 1 ust. 3.
 7. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy od całości nagród przed ich wypłaceniem zwycięzcom KONKURSU.
 8. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagrody rzeczowej i wyróżnień (dyplomy) ORGANIZATORA oraz Nagrody Publiczności na uroczystości wręczenia nagród, w ciągu kolejnych 14 dni roboczych nagroda zostanie wysłana przez ORGANIZATORA do laureata KONKURSU na adres do korespondencji wskazany przez niego w formularzu zgłoszenia.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez laureata KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.
 10. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody
  nie można przenosić na osoby trzecie.
 11. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronach internetowych ORGANIZATORA (budma.pl) oraz PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl) po ogłoszeniu wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia nagród,
  o której mowa w ust. 2.

 

§9

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu KONKURSU mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym, na adres korespondencyjny ORGANIZATORA (Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10,
  61-734 Poznań) w okresie od dnia  ogłoszenia wyników KONKURSU, tj. 1 lutego  2023 r.,
  do dnia 27 lutego 2023 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA  w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, z uwzględnieniem opinii Jury KONKURSU.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
  ( na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do  dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§10

NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU

 1. Naruszenie Regulaminu KONKURSU może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział
  w KONKURSIE. Decyzję w tej sprawie może podjąć ORGANIZATOR.
 2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w:
  1. podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych i inne naruszenie w § 4 ust.1
   i 2 oraz § 5 ust.2, 4,5 i 8;
  2. zgłoszenie do KONKURSU pracy naruszającej § 3 ust. 1, 2 i 4;
 3. Decyzja o wykluczeniu z KONKURSU zostanie przekazana Uczestnikowi na ich adres e-mail lub adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do KONKURSU. Decyzja ORGANIZATORA wydana z własnej inicjatywy lub pod wpływem opinii PARTNERA (na etapie dokonywania oceny prac przez Jury) jest wiążąca i ostateczna.

 

§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU jest ORGANIZATOR. Kontakt z Inspektorem ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem :iod
 2. ORGANIZATOR powierzy PARTNEROWI przetwarzanie danych osobowych uczestników KONKURSU w celu dokonania oceny prac konkursowych i wyboru laureatów przez Jury KONKURSU.
 3. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA w niezbędnych zakresach podanych w Regulaminie (§ 5 ust.2, § 8 ust.5 ), w celach realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac konkursowych i prawidłowości dokonania zgłoszeń i spełnienia innych wymogów KONKURSU ogłoszenia  wyników Konkursu, wręczenia nagród rzeczowych, dyplomów i listów gratulacyjnych, wypłaty nagród pieniężnych, korespondencji, ewentualnego  postępowania  reklamacyjnego) oraz organizacji wystawy najlepszych prac konkursowych, o której mowa w § 1 ust. 5.
 4. ORGANIZATOR i PARTNER będą także przetwarzać dane osobowe laureatów KONKURSU (imię
  i nazwisko oraz za zgodą uczestnika - jego wizerunek utrwalony na zdjęciach wykonanych na uroczystości wręczenia nagród) w celu promocji KONKURSU i ogłoszenia jego wyników
  w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych i  elektronicznych oraz w radiu i telewizji.
 5. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA
  i PARTNERA zgodnie  z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–880 zwanym dalej RODO oraz polskimi  przepisami : ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO) i innymi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
 6. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATOAR i PARTNERA z zachowaniem poufności wszelkich danych osobowych i innych informacji zebranych w związku  z uczestnictwem w  Konkursie i utrwalonych   w formie  pisemnej lub elektronicznej, a także  nieutrwalonych, do których ORGANIZATOR i PARTNER mieli wgląd   w związku z KONKURSEM.
 7. Dane osobowe uczestników KONKURSU nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu
  w innych celach niż realizacja KONKURSU i wystawy , w tym wysyłka przyznanych nagród oraz promocja KONKURSU i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne. Po upływie  okresu reklamacyjnego KONKURSU dane osobowe Uczestników, w tym zdjęcia (wizerunki) zostaną 
 8. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA i PARTNERA
  w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, z użyciem fizycznych,
  technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 9. Uczestnik KONKURSU ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, a lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu.
 10. Uczestnikowi – laureatowi KONKURSU przysługuje prawo cofnięcia zgody na publikację wizerunku. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Prawa, o których mowa w powyższych pkt. 7 i 8, dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, można realizować poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych: ">iod.
 12. Uczestnikowi KONKURSU przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA i PARTNERA narusza przepisy RODO.

 

§12

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej i że nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR

w związku z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku
ze zgłoszeniem prac do KONKURSU.

 1. Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej w celu promocji KONKURSU na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania oraz innych działań i materiałów promocyjnych ORGANIZATORA, w tym Internetu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlenie.

 

§13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za wypłatę nagród, o których mowa w § 7 ust. 1;
 2. ORGANIZATOR i PARTNER ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników konkursu, przysługujących im do prac konkursowych.
 3. ORGANIZATOR ani PARTNER nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.
 4. Uczestnik KONKURSU ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie określone w 12 ust. 1.

 

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt we wszelkich kwestiach  związanych z KONKURSEM jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub  poczty elektronicznej z przedstawicielami ORGANIZATORA i PARTNERA:
 2. Violetta Pastwa, tel. 61 869 26 87 lub 603 413 094, e-mail: ">pastwa, działająca w imieniu ORGANIZATORA
 3. Michał Hasik, kom. 535 999 689, e-mail: m.hasik@projektkomunikacja.pl,  działająca w imieniu PARTNERA.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Zarówno Uczestnicy KONKURSU, jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w związku z KONKURSEM w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Regulamin Konkursu