BUDMA 2025! OD ŚRODY DO SOBOTY 12-15 LUTEGO 2025!  

Organizator:

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Podziel się

1 czerwca br. projekt zmiany Prawa budowlanego został oficjalnie przedłożony Sejmowi, zapowiadając przełom w polskiej branży budowlanej. Projekt, który był wcześniej zapowiedziany w grudniu 2022 r., rozpoczął już proces legislacyjny, przechodząc do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.

PROJEKT ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO

Nowa ustawa wprowadza wiele istotnych zmian, w tym wprowadzenie ogólnokrajowego systemu SOPAB (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie). Ten system ma na celu zapewnić kompleksową obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego i uprościć procedury administracyjne.

Jedną z kluczowych zmian jest również zniesienie wymogu pozwolenia na budowę dla wolnostojących, dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zamiast pozwolenia na budowę, będzie wymagane jedynie zgłoszenie takiej budowy. Ta zmiana ma na celu ułatwienie procesu budowy dla inwestorów prywatnych.

Projektowane przepisy wprowadzają także nowe regulacje dotyczące zawiadomień o zakończeniu budowy oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

ZMIANY W USTAWIE DEWELOPERSKIEJ

Od 16 lipca 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące cesji umów rezerwacyjnych oraz umów deweloperskich. Zgodnie z tymi zmianami, zabrania się przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej na osobę trzecią. Takie przeniesienie będzie uznane za nieważne, co oznacza zakaz cesji umów.

Jednak istnieje wyjątek od tej zasady. Jeżeli rezerwujący dokonuje przeniesienia wierzytelności na osobę zaliczaną do I lub II grupy podatkowej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od spadków i darowizn, wówczas przepisy dotyczące zakazu cesji nie będą miały zastosowania.

Ponadto, wprowadzono również zmiany dotyczące możliwości dokonywania cesji umów deweloperskich. Nabywca, będący stroną umowy deweloperskiej o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy deweloperskiej, będzie mógł przenieść wierzytelności wynikające z tej umowy na osobę trzecią, pod pewnymi warunkami. Aby to było możliwe, umowa musi dotyczyć więcej niż jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wraz z nieruchomością gruntową, na której jest lub ma zostać wybudowany. Ponadto, nabywca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z innej umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy deweloperskiej, w okresie trzech lat poprzedzających przeniesienie. Wyjątkiem od tych ograniczeń jest sytuacja, gdy nabywca dokonuje cesji na osobę zaliczaną do I lub II grupy podatkowej.

Warto zauważyć, że naruszenie powyższych warunków przy przeniesieniu wierzytelności z umowy deweloperskiej na osobę trzecią nie spowoduje nieważności takiego przeniesienia. Jednak w umowie cesji, osoba przekazująca wierzytelności z umowy deweloperskiej będzie musiała złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku niedokonania cesji innej umowy deweloperskiej w okresie trzech lat poprzedzających zawarcie umowy cesji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany mają na celu ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych przed nieuczciwymi praktykami związanymi z cesją umów.

Artykuł powstał na podstawie projektu zmian w Prawie budowlanym oraz aktualnych informacji związanych z branżą budowlaną. Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani oficjalnego stanowiska.